By the river


Podzhabny Island on the Volga River. Samara

Photo Oleg Klimov

Comments