Refuge in Groznyj, Chechenya

 

Photo Oleg Klimov

Comments